FANDOM


Felipebross Network International Channels
Europe
Felipebross Network (UK & Ireland) (1990) • Felipebross Network (Italy) (1991) • Felipebross Network (France) (1991) • Felipebross Network (Spain) (1991) • Felipebross Network (Germany) (1992) • Felipebross Network (Poland) (1993) • Felipebross Network (Netherlands) (1993) • Felipebross Network (Nordic) (1993) • Felipebross Network (Romania) (1995) • Felipebross Network (Hungary) (1995) • Felipebross Network (Russia) (1995) • Felipebross Network (Bulgaria) (1995) • Felipebross Network (Switzerland) (1996) • Felipebross Network (Austria) (1996) • Felipebross Network (Estonia) (1998) •Felipebross Network (Portugal) (1999) • Felipebross Network (Belgium) (2001) • Felipebross Network (Greece) (2002) • Felipebross Network (Serbia) (2002) • Felipebross Network (Croatia) (2003) • Felipebross Network (Czech Republic) (2003) • Felipebross Network (Slovakia) (2003) • Felipebross Network (Macedonia) (2005) • Felipebross Network (Turkey) (2005) • Felipebross Network (Ukraine) (2007) • Felipebross Network (Belarus) (2008) • Felipebross Network (Albania) (2008)
Asia, Australia and Oceania
Felipebross Network (Japan) (1989) • Felipebross Network (South Korea) (1991) • Felipebross Network (India and Southern Asia) (1991) • Felipebross Network (China) (1992) • Felipebross Network (Iran) (1995) • Felipebross Network (Vietnam) (1997) • Felipebross Network (Southeast Asia) (1997) • Felipebross Network (Taiwan) (1997) • Felipebross Network (Australia and New Zeeland) (1998) • Felipebross Network (Philippines) (1998) • Felipebross Network (Armenia) (1998) • Felipebross Network (Azerbaijan) (1998) • Felipebross Network (Indonesia) (1998) • Felipebross Network (Georgia) (1998) • Felipebross Network (Uzbekistan) (1999) • Felipebross Network (Sri Lanka) (1999) • Felipebross Network (Middle East) (1999) • Felipebross Network (Malaysia) (1999) • Felipebross Network (Israel) (1999)
PSN (PawzFan Studios Network)
PSN
Logo since January 2012.
Type Network
Genre Comedy, Children's
Founded August 17 1979
Founder(s) Mrs. Bross
PawzFan Studios Network is a network founded in 1979. This network is similar to Felipebross Studios Network.